Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zaufali nam:

Firmy produkcyjne

Produkcja każda inna- dzięki modelowym wdrożeniom mamy możliwość dopasowania jej do specyfikacji potrzeb Państwa firmy. Elastyczność i uniwersalność systemu daje wiele możliwości dla różnych gałęzi przemysłu produkcji. Podjęcie decyzji o wyborze modelowego wdrożenia produkcji przynosi Klientowi istotne korzyści:

 • optymalnie krótki czas wdrożenia (od 3 do 6 miesięcy),
 • korzystna cena oprogramowania,
 • sprawny przebieg wdrożenia,
 • krótki czas przygotowania dokumentacji (od 2 do 4 tyg.),
 • ograniczenie do minimum zasobów ludzkich Klienta.

Meldunki zwrotne

Opis modelu Meldunki zwrotne

Model produkcji oparty na kartach pracy został zastosowany do obsługi procesów obróbczo – montażowych takich jak: produkcja poszyć samochodowych, układów elektronicznych dla motoryzacji, okien autobusowych, produkcja opraw oświetleniowych.

 1. Zalety:

 • możliwość rozliczenia kosztów materiałowych bezpośrednio po zameldowaniu wykonania operacji, a nie po zakończeniu realizacji zlecenia (jak w modelu z kartami pracy);

 • kontrola wykonania operacji i półproduktów na wirtualnych magazynach produkcji w toku;

 • możliwość rozliczenia materiałów i półproduktów na wielu magazynach produkcji w toku (rozliczenie wydziałów produkcyjnych);

 • automatyczne przerzucanie materiałów i półproduktów pomiędzy magazynami produkcji w toku (przerzuty generowane na podstawie operacji);

 • możliwość rozliczenia operacji alternatywnych (np. kooperacja);

 • możliwość prowadzenia w systemie wirtualnego magazynu kooperanta wraz z kontrolą stanów surowców i półproduktów;

 • zdalne rejestrowanie wykonania operacji przez kooperanta (rozliczenie operacji technologicznej);

 • możliwość inwentaryzacji półproduktów;

 • możliwość rozliczenia zlecenia produkcyjnego na pracownika lub brygadę - wraz z możliwością rozliczenia proporcjonalnego udziału w brygadzie.

 1. Charakterystyka rozwiązania:

Zastosowanie tego rozwiązania umożliwia:

 • zbudowanie technologii w oparciu o operacje technologiczne;

 • rejestrowanie, na poziomie operacji, czasu trwania operacji oraz ilości wykonanych półproduktów lub wyrobów gotowych;

 • generowanie przez każdą operację dokumentów rozchodu wewnętrznego (RW) i przyjęcia wewnętrznego (PW), a tym samym rejestrowanie stanów na magazynach produkcji w toku oraz rozliczanie zlecenia produkcyjnego w różnych fazach (etapach) jego realizacji;

 • przeprowadzenie inwentaryzacji na magazynach produkcji w toku, wraz z inwentaryzacją półproduktów;

 • obsługę planów produkcyjnych:

  • zaczytywanych do systemu z pliku zewnętrznego dostarczonego przez odbiorcę wyrobów (klienta);

  • generowanych na podstawie danych systemowych: zapas min. i max., zamówienia od odbiorców, analiza sprzedaży.

 1. Cechy rozwiązania:

 • możliwość składania meldunków zwrotnych z produkcji za pomocą czytnika kodów kreskowych z klawiaturą lub bez oraz komputera.

Definiowanie słowników w module Zarządzanie produkcją

Podczas wdrożenia modułu Zarządzanie produkcją, zostaną zdefiniowane następujące słowniki produkcyjne:

 • Wydziały produkcyjne – w oknie definiowania wydziału produkcyjnego, ustawienie pola: Sposób obsługi meldunków i kart pracy na wartość: Meldunki-karty pracy, umożliwi zameldowanie poszczególnych pracowników, przeznaczonych do wykonywania określonych czynności.

Rysunek 1 Definiowanie słownika Wydziały produkcyjne

Jeśli nie występuje w przedsiębiorstwie potrzeba rejestrowania pracowników wykonujących daną czynność lub czynności, to pole Sposób obsługi meldunków i kart pracy, należy ustawić na wartość Meldunki.

 • Gniazda produkcyjne – w słowniku tym zostaną zdefiniowane miejsca wykonywania operacji technologicznych. Gniazdem produkcyjnym może być konkretna maszyna lub hala produkcyjna. Oznacza to, że dla każdej operacji w technologii przypisać inne gniazdo produkcyjne lub zdefiniować takie samo gniazdo dla wszystkich operacji. Słownik ten będzie wykorzystywany podczas definiowania technologii na wyroby.

 • Zmiany pracownicze – dla każdego wydziału produkcyjnego, założonego w module Zarządzanie produkcją, zostaną określone zmiany pracownicze (możliwe jest zdefiniowanie wielu zmian dla wydziału).

 • Jednostki robocze – jednostką roboczą może być zarówno jedna osoba jak i brygada osób. Do jednostki roboczej zostaną przypisani pracownicy. Słownik ten będzie wykorzystywany podczas definiowania technologii na wyroby.

 • Wzorce kalendarzy pracy – słownik ten umożliwia określenie sposobu organizacji pracy w przedsiębiorstwie: system dwuzmianowy, trzyzmianowy, inny. Wzorce kalendarzy pracy zostaną wygenerowane w module Zarządzania produkcją na podstawie zmian pracowniczych i jednostek roboczych.

 • Cechy technologii, Cechy operacji technologicznych, Cechy materiałów/produktów – słowniki cech zostaną wykorzystane do dodatkowego scharakteryzowania technologii, operacji technologicznych oraz materiałów/półproduktów, np. do zdefiniowania norm kalkulacyjnych, opisu rysunków technicznych, itp.

 • Przerzuty międzymagazynowe – zdefiniowanie tego słownika umożliwi przekazywanie półproduktów automatycznie ze zlecenia.

 • Sposób obsługi czytników – w słowniku zostaną zdefiniowane sposoby obsługi czytników, za pomocą których, będą wprowadzane meldunki zwrotne do systemu wspomagającego zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie. W oknie definiowania ustawień związanych z obsługą czytnika można zaznaczyć następujące parametry:

  • Obsługa ilości w czytnikach kart

  • Obsługa przestojów (wymaga zdefiniowania słownika Przyczyny przestojów)

  • Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia czynnośc

Rysunek 2 Magazyny międzyoperacyjne

Ustalenie sposoby przekazywania półproduktów automatycznie ze zlecenia ma miejsce w module Zarządzanie produkcją, w oknie ze spisem zleceń produkcyjnych (Zarządzanie produkcjąZlecenia produkcyjne) za pomocą opcji Grupowa generacja MM (dostępnej w menu podręcznym okna ze spisem zleceń).

Budowanie technologii

W modelu Meldunki zwrotne technologia produkcyjna oparta jest na operacjach technologicznych. W systemie można założyć dowolna liczbę operacji, odzwierciedlających przebieg procesu produkcyjnego.

Rysunek 3 Definiowanie technologii w modelu Meldunki zwrotne

Podczas definiowania operacji produkcyjnej w modelu Meldunki zwrotne – dane wprowadza się do następujących zakładek:

 • Operacje – w tej zakładce, należy określić: Operację technologiczną, wskazać w polu odpowiedni Rodzaj jednostki roboczej, która będzie operację wykonywać, Rodzaj gniazda roboczego – na którym zostanie wykonana operacja.

 • Materiały oraz Materiały pomocnicze – zakładka Materiały przeznaczona jest do zdefiniowania listy materiałów, które zostaną pobrane do realizacji danej operacji. W zakładce Materiały pomocnicze, należy wykazać te materiały, które nie powodują ruchu magazynowego, ale znacząco wpływają na podniesienie kosztów produkcji.

 • Operacje poprzedzające – dane w tej zakładce, należy zdefiniować zawsze jak jest więcej niż jedna operacja technologiczna.

 • Produkty – w tej zakładce, należy zdefiniować produkty danej operacji.

 • Meldunki zwrotne – w tej zakładce należy wskazać czego dotyczy meldunek, następnie określić dokumenty rozchodu i przychodu surowców i półproduktów, wybrać magazyny i sposób obsługi meldunków i kart pracy.

 • Karty pracy – zakładka włączana warunkowo – umożliwia generowanie czynności do operacji bez konieczności generowania dodatkowych indeksów półproduktów.

Generowanie zleceń

W modelu Meldunki zwrotne możliwe są dwa sposoby generowania (uwalniania) zleceń produkcyjnych:

 • z poziomu technologii, na podstawie zamówień od odbiorcy. Można również uwalniać zlecenia produkcyjne bez powiązania z zamówieniami od odbiorców.

 • z poziomu operacyjnego planowania produkcji, na podstawie planu produkcji i technologii.

Rysunek 4 Sposoby uwalniania zleceń produkcyjnych

Pierwszy i drugi sposób uwalniania zlecenia, generuje również plan zapotrzebowania surowcowego (plan widoczny w panelu szczegółów okna ze spisem Zleceń produkcyjnych, w zakładce Materiały).

Sposoby meldowania produkcji

Meldunek zwrotny dostarcza użytkownikowi systemu informacji dotyczących produkcji w toku, produkcji zakończonej, materiałów pobranych do produkcji, itp. Meldunek generuje dokumenty rozchodu i przychodu wewnętrznego na wybranych magazynach.

W modelu Meldunki zwrotne możliwe są następujące sposoby meldowania informacji zwrotnej z produkcji:

 • Meldunki zwrotne – umożliwiają zameldowanie operacji, materiałów pobranych do produkcji oraz produktów powstających w wyniku realizacji danej operacji. Możliwe jest również meldowanie osób (ustawionych w systemie jako jednostka robocza), które wykonały daną operację. Podczas składania meldunku zwrotnego można zmieniać ilości pobranego materiału – podając rzeczywiste zużycie oraz określić partię surowca, z którego wyprodukowano wyrób.

Rysunek 5 Meldunki zwrotne

 • Meldunki zwrotne – karty pracy – podobnie jak meldunki zwrotne umożliwiają zameldowanie operacji (wraz z czynnościami) materiałów pobranych do produkcji oraz produktów danej operacji. Umożliwiają również określenie w systemie pracownika/pracowników, którzy wykonywali meldowaną czynność lub czynności. Pracownicy wykonujący dane czynności meldowani są w oknie Karty pracy.

Rysunek 6 Meldunki - karty pracy

Meldunki zwrotne – karty pracy, tym różnią się od opcji Meldunki zwrotne, że pozwalają zameldować na operacji wiele czynności.

Meldunki zwrotne z produkcji można składać za pomocą:

 • Komputera (stacja robocza) – wyszukiwanie operacji i jednostek roboczych podczas meldowania, może być wspomagane użyciem czytnika klawiaturowego;

 • czytnika (z klawiaturą lub bez);

 • komputera typu PDA.

Kontrola jakości

W modelu Meldunki zwrotne, w ramach kontroli jakości, można w systemie Zarządzania produkcją zdefiniować karty kontroli.

Karta kontroli jest definiowania z poziomu technologii i może być zastosowana dla każdej operacji – kart może być tyle ile jest operacji.

Karta składa się z dwóch poziomów definicji:

 • cechy nagłówka – mogą zawierać dane typu: liczba, tekst, data, logiczne. Cechy nagłówka rejestrowane są pojedynczo podczas składania meldunku.

 • cechy pozycji – mogą zawierać dane typu: liczba, tekst, data, logiczne. Cechy pozycji rejestrowane są podczas składania meldunku w formie listy.

Rysunek 7 Karty kontroli

Grupowe meldowanie

Grupowe meldowanie umożliwia szybkie rozliczenie procesu krojenia/cięcia materiału pobranego pod realizację różnych zleceń produkcyjnych. Funkcjonalność ta pozwala na odnotowanie w systemie sytuacji kiedy, dany arkusz materiału jest rozcinany pod wiele różnych zleceń produkcyjnych i istnieje potrzeba rozliczenia rzeczywistej ilości materiału pociętego, a nie według ustalonej w technologii normy materiałowej.

Rysunek 8 Schemat działania meldunków grupowych

Podczas grupowego meldowania, ilość rzeczywiście zużytego materiału jest rozliczana proporcjonalnie (dla każdego zlecenia produkcyjnego) do ilości materiału wyliczonej według TPP.

Grupowe meldowanie można zastosować tylko do operacji krojenia/cięcia materiału pobranego do produkcji.

Kooperacje

W module Zarządzanie produkcją możliwa jest obsługa kooperacji. pod warunkiem, że w słowniku Wydziały produkcyjne, w zakładce Podstawowe zostanie wyłączny (odznaczony) parametr Rezerwacja surowców. Obsługę kooperacji, należy rozpocząć od zdefiniowania operacji alternatywnych w technologii (menu TPPTechnologie). Operacja alternatywna stanie się operacją przeznaczoną do kooperacji wtedy, kiedy dla operacji wskazany zostanie kooperant oraz w słowniku Operacje w technologii, w oknie edycyjnym operacji, pole: Rodzaj operacji, zostanie ustawione na wartość: Kooperacja. Operacja alternatywna w stosunku do operacji głównej, to operacja, której nie można wykonać w danym przedsiębiorstwie produkcyjnym, tylko przekazuje się ją do realizacji firmie zewnętrznej (w ramach kooperacji) lub do realizacji w innym oddziale przedsiębiorstwa.

Rysunek 9 Kooperacja w module Zarządzanie produkcją

Operacja alternatywna przeznaczona do kooperacji ma zawsze taki sam Nr ścieżki i Lp. w ścieżce jak operacja główna.

Dla jednej operacji alternatywnej – przeznaczonej do kooperacji – można zdefiniować w systemie kilku kooperantów, którzy będą ją wykonywać.

 

Karty pracy

Opis modelu Karty pracy

 1. Zastosowanie rozwiązania:

Rozwiązanie zastosowano w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których występują następujące typy produkcji:

 • produkcja na zamówienie MTO (pod zlecenie klienta);

 • produkcja ciągła MTS (na magazyn);

 • montaż na zamówienie ATO.

Model produkcji oparty na kartach pracy został zastosowany do obsługi procesów obróbczo – montażowych m.in. w firmach produkcyjnych z branży metalowej.

 1. Korzyści z zastosowania modelu Karty pracy:

 • możliwość rozliczenia akordu;

 • rejestracja czasu trwania czynności;

 • możliwość rejestracji wykonania półproduktów bez udziału gospodarki magazynowej;

 • rejestracji ilości wykonanych wyrobów i czynności (z możliwością zmiany ilości meldowanej przy zastosowaniu czytników z klawiaturą);

 • kontrola wykonania czynności w czasie rzeczywistym;

 • szybki dostęp do bieżących informacji;

 • prosty sposób składania meldunków zwrotnych z przebiegu produkcji.

 • możliwość rozliczenia zlecenia produkcyjnego na pracownika lub brygadę - wraz z możliwością rozliczenia proporcjonalnego udziału w brygadzie.

 1. Charakterystyka rozwiązania:

Zastosowanie modelu Karty pracy umożliwia:

 • tworzenie zlecenia produkcyjnego składającego się z wielu kart pracy, na których występują czynności;

 • rejestrowanie, na kartach pracy, wykonania półproduktów (bez udziału gospodarki magazynowej – półprodukty nie zmieniają stanów magazynowych);

 • rejestrowanie osób lub osoby wykonującej czynność, ilości wykonanych półwyrobów/wyrobów oraz czasu trwania czynności (zarówno czasu z technologii, jak i czasu rzeczywistego – czas start/stop czynności).

Uwaga!

Pomiary czasu start/stop czynności można wykorzystać, gdy przedsiębiorstwo nie ma w ogóle opracowanych czasów w technologii lub chciałoby zmodyfikować czasy trwania czynności.

 1. Cechy rozwiązania:

 • konieczność stosowania dodatkowych urządzeń (czytniki kodów kreskowych z klawiaturą lub bez);

 • możliwość rozliczenia kosztów materiałowych dopiero po pełnym rozliczeniu zlecenia produkcyjnego (po zameldowaniu wykonania wszystkich czynności);

 • możliwość rozliczenia magazynu produkcji w toku na podstawie pobranych surowców (do momentu pełnego rozliczenia zlecenia produkcyjnego nie ma innej możliwości).

Definiowanie słowników w module Zarządzanie produkcją

Podczas wdrożenia modułu Zarządzanie produkcją, zostaną zdefiniowane następujące słowniki produkcyjne:

 • Wydziały produkcyjne – w oknie definiowania wydziału produkcyjnego, ustawienie pola: Sposób obsługi meldunków i kart pracy na wartość: Karty pracy - czytniki, umożliwi zameldowanie wykonania czynności za pomocą czytnika.

 • Gniazda produkcyjne – w słowniku tym zostaną zdefiniowane miejsca wykonywania operacji technologicznych. Gniazdem produkcyjnym może być konkretna maszyna lub hala produkcyjna. Oznacza to, że dla każdej operacji w technologii przypisać inne gniazdo produkcyjne lub zdefiniować takie samo gniazdo dla wszystkich operacji. Słownik ten będzie wykorzystywany podczas definiowania technologii na wyroby.

 • Zmiany pracownicze – dla każdego wydziału produkcyjnego, założonego w module Zarządzanie produkcją, zostaną określone zmiany pracownicze (możliwe jest zdefiniowanie wielu zmian dla wydziału).

 • Jednostki robocze – jednostką roboczą może być zarówno jedna osoba jak i brygada osób. Do jednostki roboczej zostaną przypisani pracownicy. Słownik ten będzie wykorzystywany podczas definiowania technologii na wyroby.

 • Wzorce kalendarzy pracy – słownik ten umożliwia określenie sposobu organizacji pracy w przedsiębiorstwie: system dwuzmianowy, trzyzmianowy, inny. Wzorce kalendarzy pracy zostaną wygenerowane w module Zarządzania produkcją na podstawie zmian pracowniczych i jednostek roboczych.

 • Cechy technologii, Cechy operacji technologicznych, Cechy materiałów/produktów – słowniki cech zostaną wykorzystane do dodatkowego scharakteryzowania technologii, operacji technologicznych oraz materiałów/półproduktów, np. do zdefiniowania norm kalkulacyjnych, opisu rysunków technicznych, itp.

 • Przerzuty międzymagazynowe – zdefiniowanie tego słownika umożliwi przekazywanie półproduktów automatycznie ze zlecenia. W oknie definiowania przerzutu istotne znaczenie ma ustawienie pola: Rodzaj przerzutu. Jeśli w polu zostanie wybrana opcja Pełna ilość w partii, to półprodukty zostaną przerzucone tylko wtedy, gdy będzie rozliczona pełna ilość ze zlecenia. Jeśli zostanie wybrana opcja Brakująca ilość w partii, to przerzucana jest taka ilość jaka została zameldowana.

 • Sposób obsługi czytników – w słowniku zostaną zdefiniowane sposoby obsługi czytników, za pomocą których, będą wprowadzane meldunki zwrotne do systemu wspomagającego zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie. W oknie definiowania ustawień związanych z obsługą czytnika można zaznaczyć następujące parametry:

  • Obsługa ilości w czytnikach kart – jeśli czytnik posiada wbudowaną klawiaturę, to włączenie tego parametru umożliwi zmianę ilości meldowanej.

  • Obsługa przestojów (wymaga zdefiniowania słownika Przyczyny przestojów) – włączenie tego parametru umożliwi odnotowywanie w systemie przerw w pracy spowodowanych na przykład przez awarię maszyny lub inne.

  • Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia czynności – włączenie tego parametru umożliwi wprowadzanie do systemu poprzez czytnik – czasu rozpoczęcia i zakończenia czynności. Oznacza to, że możliwe będzie wyliczenie średnich czasów trwania operacji i czynności i wprowadzenie ich do technologii produkcyjnej – jeśli wcześniej w przedsiębiorstwie czasy te nie były wyliczane.

Budowanie technologii

Rysunek 1 Definiowanie technologii w modelu Karty pracy

Podczas definiowania operacji produkcyjnej w modelu Karty pracy – dane wprowadza się do następujących zakładek:

 • Operacje – w tej zakładce, należy określić: Operację technologiczną, wskazać w polu odpowiednią Jednostkę roboczą, która będzie operacje wykonywać, Gniazdo robocze – na którym zostanie wykonana operacja. Można również wprowadzić czasy: Tpz (czas przygotowawczo–zakończeniowy – oznacza czas jaki, należy poświęcić na przygotowanie maszyn, surowców i ludzi do realizacji procesu produkcyjnego wyrobu; w systemie liczony tylko raz) i Tj (czas jednostkowy – oznacza czas wykonania pojedynczego elementu; w systemie liczony do każdej sztuki wyrobu).

 • Materiały oraz Materiały pomocnicze – zakładka Materiały przeznaczona jest do zdefiniowania listy materiałów, które zostaną pobrane do realizacji danej operacji. W zakładce Materiały pomocnicze, należy wykazać te materiały, które nie powodują ruchu magazynowego, ale znacząco wpływają na podniesienie kosztów produkcji, np. energia, woda, itp.

 • Produkty – w tej zakładce, należy zdefiniować produkty danej operacji. Można również określić koszty, które wpływają na cenę wyrobu. Są to: koszt materiałowy (koszt materiałów pobranych do produkcji), koszt materiałów pomocniczych, koszt robocizny (suma czasów Tpz i Tj pomnożona przez stawkę), koszt gniazda (Tpz + (Tj* ilość sztuk w zleceniu)* stawka), koszt wytworzenia (suma wszystkich wymienionych wcześniej kosztów). W zakładce Produkty pierwsza kolumna kosztów stanowi czysty techniczny koszt wytworzenia wyrobu (pod warunkiem, że w dla materiałów nie wypełniono pola Narzut). W drugiej kolumnie kosztów, należy wprowadzić narzuty, a trzecia kolumna stanowi sumę kosztów wraz z narzutami.

 • Meldunki zwrotne – w tej zakładce należy wskazać czego dotyczy meldunek, następnie określić dokumenty rozchodu i przychodu surowców i półproduktów, wybrać magazyny i sposób obsługi meldunków i kart pracy (w modelu Meldunki zwrotne można wybrać ustawienie: Meldunki zwrotne – jeśli meldujemy wykonanie czynności za pomocą komputera lub Karty pracy-czytniki – jeśli meldujemy wykonanie czynności za pomocą czytnika. Jeśli, podczas definiowania danych w tej zakładce, nie zostaną wskazane magazyny, to produkty danej operacji będą domyślnie przerzucane na taki magazyn produkcji w toku, jaki został ustawiony w słowniku Wydziały produkcyjne.
  Jeśli podczas definiowania meldunku w technologii, zostanie zaznaczony parametr: Przy wycenie koszt materiałowy jest równy wartości dokumentu RW, to dokument przyjęcia wewnętrznego PW, będzie miał dokładnie taką samą wartość jak dokument RW – będzie to wartość materiałów pobranych do produkcji.

 • Karty pracy – umożliwia generowanie czynności do operacji bez konieczności generowania dodatkowych indeksów półproduktów. W zakładce Operacje dostępny jest parametr: Czas Tpz i Tj jest sumą z kart pracy – oznacza to, że po wprowadzeniu czasów w zakładce Karty pracy i zaznaczeniu tego parametru – czas Tpz i Tj dla operacji jest brany z kart pracy (suma czasów dla czynności). Zsumowany czas z kart pracy, widoczny jest w zakładce Operacje, w polach: Tpz i Tj w sekcji Jednostka robocza.

Generowanie zleceń

W modelu Karty pracy możliwe są dwa sposoby generowania (uwalniania) zleceń produkcyjnych:

 • z poziomu technologii, na podstawie zamówień od odbiorcy. Można również uwalniać zlecenia produkcyjne bez powiązania z zamówieniami od odbiorców.

 • z poziomu operacyjnego planowania produkcji, na podstawie planu produkcji i technologii.

Rysunek 2 Sposoby uwalniania zleceń produkcyjnych

Drugi sposób umożliwia tworzenie planu produkcji, pod warunkiem, że uzupełniony będzie słownik Kalendarze jednostek roboczych.

Pierwszy i drugi sposób uwalniania zlecenia, generuje również plan zapotrzebowania surowcowego (plan widoczny w panelu szczegółów okna ze spisem Zleceń produkcyjnych, w zakładce Materiały).

Sposoby meldowania produkcji

Meldunek zwrotny dostarcza użytkownikowi systemu informacji dotyczących produkcji w toku, produkcji zakończonej, materiałów pobranych do produkcji, itp. Meldunek generuje dokumenty rozchodu i przychodu wewnętrznego na wybranych magazynach.

Meldunek można wystawiać w:

 • obrębie tego samego magazynu;

 • z jednego magazynu produkcji w toku (RW) na inny magazyn produkcji w toku (PW);

 • z magazynu produkcji w toku na magazyn wyrobów gotowych;

 • z magazynu surowców na magazyn produkcji w toku.

Dla wszystkich kart pracy z czynnościami wystawia się w systemie Zarządzania produkcją meldunek zbiorczy.

Rysunek 3 Meldunek grupowy

Czynności na kartach pracy meldowane są za pomocą czytnika kodów kreskowych. Wszystkie zameldowane czynności widoczne są w systemie w oknie ze spisem kart pracy (menu Zarządzanie produkcjąKarty pracy) w sekcji Oczekujące. Po zameldowaniu na kartach wszystkich pracowników wykonujących czynności, karty przenoszone są do sekcji Do realizacji i można wtedy rozpocząć wystawianie meldunku końcowego (uaktywnia się ikona Wystaw meldunek). Po zameldowaniu, wszystkie karty wraz z czynnościami przenoszone są do sekcji Zrealizowane.

Rysunek 4 Obsługa kart pracy w module Zarządzanie produkcją

Kontrola jakości

W modelu Karty pracy, w ramach kontroli jakości, można w systemie Zarządzania produkcją zdefiniować karty kontroli.

Karta kontroli jest definiowania z poziomu technologii i może być zastosowana dla każdej operacji – kart może być tyle ile jest operacji.

Zamienniki dynamiczne

Opis modelu Zamienniki dynamiczne

Model produkcji oparty na kartach pracy został zastosowany do obsługi procesów obróbczo – montażowych takich jak: produkcja mebli tapicerowanych (specyfikacją została objęta wariantowość tapicerki), produkcja studni (wariantowością zostały objęte stopnie i przejścia).

 1. Korzyści z zastosowania modelu Dynamiczne zamienniki:

 • możliwość rozliczenia kosztów materiałowych bezpośrednio po zameldowaniu wykonania operacji, a nie po zakończeniu realizacji zlecenia (jak w modelu z kartami pracy);

 • kontrola wykonania operacji i półproduktów na wirtualnych magazynach produkcji w toku;

 • możliwość rozliczenia materiałów i półproduktów na wielu magazynach produkcji w toku (rozliczenie wydziałów produkcyjnych);

 • automatyczne przerzucanie materiałów i półproduktów pomiędzy magazynami produkcji w toku (przerzuty generowane na podstawie operacji);

 • możliwość rozliczenia operacji alternatywnych (np. kooperacja);

 • możliwość prowadzenia w systemie wirtualnego magazynu kooperanta wraz z kontrolą stanów surowców i półproduktów;

 • zdalne rejestrowanie wykonania operacji przez kooperanta (rozliczenie operacji technologicznej);

 • możliwość inwentaryzacji półproduktów;

 • możliwość rozliczenia zlecenia produkcyjnego na pracownika lub brygadę - wraz z możliwością rozliczenia proporcjonalnego udziału w brygadzie;

 • możliwość opisania za pomocą jednej technologii wielu wariantów produkcji;

 • możliwość zdefiniowania specyfikacji surowców na etapie wprowadzania zamówienia od odbiorców;

 • możliwość budowania specyfikacji surowców dynamicznie bądź wybierania ze słownika wcześniej zdefiniowanych specyfikacji.

 1. Charakterystyka rozwiązania:

Zastosowanie tego rozwiązania umożliwia:

 • zbudowanie technologii w oparciu o operacje technologiczne;

 • rejestrowanie, na poziomie operacji, czasu trwania operacji oraz ilości wykonanych półproduktów lub wyrobów gotowych;

 • generowanie przez każdą operację dokumentów rozchodu wewnętrznego (RW) i przyjęcia wewnętrznego (PW), a tym samym rejestrowanie stanów na magazynach produkcji w toku oraz rozliczanie zlecenia produkcyjnego w różnych fazach (etapach) jego realizacji;

 • przeprowadzenie inwentaryzacji na magazynach produkcji w toku, wraz z inwentaryzacją półproduktów;

 • obsługę planów produkcyjnych:

  • zaczytywanych do systemu z pliku zewnętrznego dostarczonego przez odbiorcę wyrobów (klienta);

  • generowanych na podstawie danych systemowych: zapas min. i max., zamówienia od odbiorców, analiza sprzedaży.

 • możliwość prowadzenia wariantowości wyrobów gotowych bez konieczności definiowania technologii na każdy wariant wyrobu gotowego;

 • rejestracja poszczególnych wariantów wyrobu gotowego w postaci specyfikacji już na etapie wprowadzania zamówienia od odbiorcy;

 • możliwość wcześniejszego zdefiniowania specyfikacji surowcowej w słowniku specyfikacji i wybieranie na etapie tworzenia zamówienia od odbiorcy lub dynamiczne definiowanie specyfikacji w trakcie tworzenia zamówienia od odbiorcy – surowce są pobierane bezpośrednio z magazynu surowców (Uwaga! Osoba tworząca specyfikację dynamicznie musi znać podstawy procesu produkcyjnego).

 1. Cechy rozwiązania:

 • możliwość składania meldunków zwrotnych z produkcji za pomocą czytnika kodów kreskowych z klawiaturą lub bez oraz komputera;

 • możliwość wystąpienia bardziej rozbudowanej technologii na wyroby.

Definiowanie słowników w module Zarządzanie produkcją

Podczas wdrożenia modułu Zarządzanie produkcją, zostaną zdefiniowane następujące słowniki produkcyjne:

 • Wydziały produkcyjne – w oknie definiowania wydziału produkcyjnego, ustawienie pola: Sposób obsługi meldunków i kart pracy na wartość: Meldunki-karty pracy, umożliwi zameldowanie poszczególnych pracowników, przeznaczonych do wykonywania określonych czynności.

 • Gniazda produkcyjne – w słowniku tym zostaną zdefiniowane miejsca wykonywania operacji technologicznych. Gniazdem produkcyjnym może być konkretna maszyna lub hala produkcyjna.

 • Zmiany pracownicze – dla każdego wydziału produkcyjnego, założonego w module Zarządzanie produkcją, zostaną określone zmiany pracownicze (możliwe jest zdefiniowanie wielu zmian dla wydziału).

 • Jednostki robocze – jednostką roboczą może być zarówno jedna osoba jak i brygada osób. Do jednostki roboczej zostaną przypisani pracownicy. Słownik ten będzie wykorzystywany podczas definiowania technologii na wyroby.

 • Wzorce kalendarzy pracy – słownik ten umożliwia określenie sposobu organizacji pracy w przedsiębiorstwie: system dwuzmianowy, trzyzmianowy, inny. Wzorce kalendarzy pracy zostaną wygenerowane w module Zarządzania produkcją na podstawie zmian pracowniczych i jednostek roboczych.

 • Cechy technologii, Cechy operacji technologicznych, Cechy materiałów/produktów – słowniki cech zostaną wykorzystane do dodatkowego scharakteryzowania technologii, operacji technologicznych oraz materiałów/półproduktów, np. do zdefiniowania norm kalkulacyjnych, opisu rysunków technicznych, itp.

 • Przerzuty międzymagazynowe – zdefiniowanie tego słownika umożliwi przekazywanie półproduktów automatycznie ze zlecenia.

 • Sposób obsługi czytników – w słowniku zostaną zdefiniowane sposoby obsługi czytników, za pomocą których, będą wprowadzane meldunki zwrotne do systemu wspomagającego zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie. W oknie definiowania ustawień związanych z obsługą czytnika można zaznaczyć następujące parametry:

  • Obsługa ilości w czytnikach kart

  • Obsługa przestojów

  • Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia czynności

Budowanie technologii

W modelu Zamienniki dynamiczne technologia produkcyjna oparta jest na operacjach technologicznych. W systemie można założyć dowolną liczbę operacji, odzwierciedlających przebieg procesu produkcyjnego.

Rysunek 1 Definiowanie technologii w modelu Zamienniki dynamiczne

Podczas definiowania operacji produkcyjnej w modelu Zamienniki dynamiczne – dane wprowadza się do następujących zakładek:

 • Operacje – w tej zakładce, należy określić: Operację technologiczną, wskazać w polu odpowiednią Jednostkę roboczą, która będzie operacje wykonywać, Gniazdo robocze – na którym zostanie wykonana operacja.

 • Materiały oraz Materiały pomocnicze – zakładka Materiały przeznaczona jest do zdefiniowania listy materiałów, które zostaną pobrane do realizacji danej operacji. W zakładce Materiały pomocnicze, należy wykazać te materiały, które nie powodują ruchu magazynowego, ale znacząco wpływają na podniesienie kosztów produkcji, np. energia, woda, itp.

 • Operacje poprzedzające – dane w tej zakładce, należy zdefiniować zawsze jak jest więcej niż jedna operacja technologiczna. Poprzez wprowadzenie danych do tej zakładki tworzy się powiązania pomiędzy operacjami (połączenia widoczne w układzie graficznym operacji).

 • Produkty – w tej zakładce, należy zdefiniować produkty danej operacji. Można również określić koszty, które wpływają na cenę wyrobu.

 • Meldunki zwrotne – w tej zakładce należy wskazać czego dotyczy meldunek, następnie określić dokumenty rozchodu i przychodu surowców i półproduktów, wybrać magazyny i sposób obsługi meldunków i kart pracy.

 • Karty pracy – zakładka włączana warunkowo – umożliwia generowanie czynności do operacji bez konieczności generowania dodatkowych indeksów półproduktów. Zakładkę tę, należy wypełniać wtedy, kiedy meldowani będą pracownicy wykonujący poszczególne czynności.

Przekazanie półproduktów ze zlecenia

Automatyczne przekazywanie półproduktów ze zlecenia ma zastosowanie tylko dla magazynów produkcji w toku (PwT). Ponadto, magazyny te muszą być magazynami międzyoperacyjnymi:

Rysunek 2 Magazyny międzyoperacyjne

Ustalenie sposobu przekazywania półproduktów automatycznie ze zlecenia ma miejsce w oknie ze spisem zleceń produkcyjnych (Zarządzanie produkcjąZlecenia produkcyjne) za pomocą opcji Grupowa generacja MM (dostępnej w menu podręcznym okna ze spisem zleceń).

Specyfikacja materiałowa

Specyfikacja materiałowa, tworzona z poziomu zamówienia od odbiorcy, wykorzystywana jest w przypadku produkcji wariantowej (jest to rodzaj produkcji pod zlecenie klienta), na przykład produkcji mebli, w której możliwe jest wiele wariantów (odmian) tego samego wyrobu gotowego – meble z obiciem białym, czerwonym lub w kratkę. W przypadku takiej produkcji, jeśli nie zostanie zastosowany model Zamienników dynamicznych dla materiałów, to trzeba będzie utworzyć wiele technologii na ten sam wyrób gotowy – różniących się jedną lub dwoma pozycjami materiałowymi.

W systemie Streamsoft PRESTIŻ możliwe są dwa sposoby tworzenia specyfikacji:

 • Słownik specyfikacji

 • Specyfikacja dynamiczna

Specyfikację tworzoną za pomocą słownika specyfikacji wykorzystuje się w przypadku, gdy wariantowość produkcji jest z góry określona – wiadomo jakie materiały zostaną zastosowane do wyprodukowania danego wyrobu gotowego – na przykład produkcja mebli.

Specyfikację tworzoną dynamicznie wykorzystuje się w przypadku, gdy wariantowość produkcji cechuje się dużym stopniem zmienności. Ten sposób tworzenia specyfikacji można zastosować w przypadku, gdy produkowane wyroby gotowe są prawie niepowtarzalne - produkcja na indywidualne zamówienie klienta - na przykład produkcja studni.

Aby umożliwić zdefiniowanie specyfikacji na zamówieniu od odbiorcy, należy w konfiguracji systemu Streamsoft PRESTIŻ w UstawieniaDokumentyZamówienia wskazać parametr Możliwość dodawania składników pozycji do zamówień od odbiorców i ustawić go na wartość: Z technologii produkcji. Takie ustawienie uaktywni następny parametr o nazwie Sposób podpinania składników przeznaczonych do zleceń produkcyjnych do pozycji zamówień od odbiorców. Dla tego parametru, należy wybrać jedną z dwóch wartości – w zależności od tego jaki rodzaj specyfikacji będziemy tworzyć:

 • Wartość Ze słownika specyfikacji – należy wybrać w przypadku tworzenia specyfikacji materiałowej ze słownika specyfikacji (gdy warianty produkcji wyrobu gotowego są ustalone – na przykład produkcja mebli).

 • Wartość Dla każdej pozycji nowa specyfikacja – należy wybrać w przypadku dynamicznego tworzenia specyfikacji materiałowej (gdy warianty produkcji wyrobu gotowego nie są z góry ustalone – produkcja pod indywidualne zamówienie klienta, na przykład produkcja studni). Uwaga! Podczas tworzenia specyfikacji dynamicznie bardzo ważna jest znajomość technologii na wyroby gotowe.

Generowanie zleceń

W modelu Zamienniki dynamiczne możliwe są dwa sposoby generowania (uwalniania) zleceń produkcyjnych:

 • z poziomu technologii, na podstawie zamówień od odbiorcy z podpiętą specyfikacją materiałową;

 • z poziomu operacyjnego planowania produkcji, na podstawie planu produkcji, technologii i specyfikacji materiałowej określonej w zamówieniu od odbiorców;

Rysunek 3 Sposoby uwalniania zleceń produkcyjnych

Drugi sposób umożliwia tworzenie planu produkcji, pod warunkiem, że uzupełniony będzie słownik Kalendarze jednostek roboczych.

Pierwszy i drugi sposób uwalniania zlecenia, generuje również plan zapotrzebowania surowcowego (plan widoczny w panelu szczegółów okna ze spisem Zleceń produkcyjnych, w zakładce Materiały).

Sposoby meldowania produkcji

Meldunek zwrotny dostarcza użytkownikowi systemu informacji dotyczących produkcji w toku, produkcji zakończonej, materiałów pobranych do produkcji, itp. Meldunek generuje dokumenty rozchodu i przychodu wewnętrznego na wybranych magazynach.

Meldunek można wystawiać w:

• obrębie tego samego magazynu;

• z jednego magazynu produkcji w toku (RW) na inny magazyn produkcji w toku (PW);

• z magazynu produkcji w toku na magazyn wyrobów gotowych;

• z magazynu surowców na magazyn produkcji w toku.

W modelu Zamienniki dynamiczne możliwe są następujące sposoby meldowania informacji zwrotnej z produkcji:

 • Meldunki zwrotne – umożliwiają zameldowanie operacji, materiałów pobranych do produkcji oraz produktów powstających w wyniku realizacji danej operacji. Możliwe jest również meldowanie osób (ustawionych w systemie jako jednostka robocza), które wykonały daną operację. Podczas składania meldunku zwrotnego można zmieniać ilości pobranego materiału – podając rzeczywiste zużycie oraz określić partię surowca, z którego wyprodukowano wyrób.

Rysunek 4 Meldunki zwrotne

 • Meldunki zwrotne – karty pracy – podobnie jak meldunki zwrotne umożliwiają zameldowanie operacji (wraz z czynnościami), materiałów pobranych do produkcji oraz produktów danej operacji. Umożliwiają również określenie w systemie pracownika/pracowników, którzy wykonywali meldowaną czynność lub czynności. Pracownicy wykonujący dane czynności meldowani są w oknie Karty pracy, które pojawi się, jeśli w słowniku Wydziały produkcyjne, w zakładce TPP, pole: Sposób obsługi meldunków i kart pracy, zostanie ustawione na wartość: Meldunki – karty pracy oraz jeśli w technologii (menu TPP - Technologie), podczas definiowania operacji, w zakładce Meldunki, pole: Sposób obsługi meldunków i kart pracy, zostanie ustawione na wartość: Meldunki – karty pracy.

Rysunek 5 Meldunki - karty pracy

Meldunki zwrotne z produkcji można składać za pomocą:

 • komputera (stacja robocza) - wyszukiwanie operacji i jednostek roboczych podczas meldowania, może być wspomagane użyciem czytnika klawiaturowego;

 • czytnika (z klawiaturą lub bez);

 • komputera typu PDA.

Rysunek 6 Karty kontroli

Operacje alternatywne

Operacja alternatywna jest to operacja technologiczna, którą można zastąpić operację główną. Operacja alternatywna może być identyczna jak operacja główna, ale może mieć na przykład zdefiniowane inne normy materiałowe niż są w operacji głównej.

Rysunek 7 Operacja alternatywna

W systemie można zdefiniować wiele operacji alternatywnych do jednej operacji głównej. Jeśli podczas definiowania operacji alternatywnej, zostanie zaznaczony parametr: Materiały, Materiały pomocnicze oraz Produkty są takie same jak w operacji głównej, to dla operacji alternatywnej materiały i produkty zostaną przepisane z operacji głównej. Jakakolwiek zmiana danych w operacji głównej, spowoduje automatycznie zmianę danych w operacji alternatywnej.

Podczas grupowego meldowania, ilość rzeczywiście zużytego materiału jest rozliczana proporcjonalnie (dla każdego zlecenia produkcyjnego) do ilości materiału wyliczonej według TPP.

Grupowe meldowanie można zastosować tylko do operacji krojenia/cięcia materiału pobranego do produkcji.

Dla meldunków grupowych istotne jest zdefiniowanie w słowniku operacji (menu TPP Operacje w technologii), pola: Grupa operacji. Umożliwi to zgrupowanie meldunków według określonego materiału.

Operacje alternatywne

Opis modelu Operacje alternatywne

Model produkcji oparty na kartach pracy został zastosowany do obsługi procesów produkcyjnych związanych z produkcją artykułów spożywczych oraz wyrobów naważanych i konfekcjonowanych (np. produkcja farb).

 1. Korzyści z zastosowania modelu Operacje alternatywne:

 • możliwość opisania za pomocą jednej technologii wielu produktów, różniących się tylko wielkością/pojemnością opakowania;

 • możliwość zamiany wielkości opakowania, do którego będzie konfekcjonowany wyrób gotowy nawet po przeprowadzeniu operacji naważania surowców;

 • meldowanie grupowe wyrobów konfekcjonowanych – co skraca czas składania meldunków z przebiegu produkcji;

 • możliwość importu danych do systemu Streamsoft PRESTIŻ z zewnętrznych systemów naważania.

 1. Przeznaczenie modelu:

Model obsługi konfekcjonowania artykułów przemysłowych na operacjach alternatywnych.

 1. Charakterystyka rozwiązania:

Zastosowanie tego rozwiązania umożliwia:

 • budowanie technologii w oparciu o operacje alternatywne;

 • rozliczanie zlecenia produkcyjnego na każdym etapie jego realizacji;

 • rejestrowanie stanów magazynowych na magazynie produkcji w toku;

 • przeprowadzenie inwentaryzacji na magazynach produkcji w toku;

 • obsługę planów produkcyjnych:

  • zaczytywanych do systemu z pliku zewnętrznego dostarczonego przez odbiorcę wyrobów (klienta);

  • generowanych na podstawie danych systemowych: zapas min. i max., zamówienia od odbiorców, analiza sprzedaży.

 • rejestrowanie czasu operacji i ilości półwyrobów/wyrobów;

 • generowanie przez każdą operację dokumentów rozchodu wewnętrznego (RW) i przyjęcia wewnętrznego (PW).

Uwaga!

Model „Operacje alternatywne” nie obsługuje kooperacji.

 1. Zastosowanie rozwiązania:

Rozwiązanie zastosowano w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których występują następujące typy produkcji:

 • produkcja na zamówienie MTO (pod zlecenie klienta);

 • produkcja ciągła MTS (na magazyn);

 1. Cechy rozwiązania:

 • możliwość składania meldunków zwrotnych z produkcji za pomocą komputera oraz panelu dotykowego.

  baner pcbiznes